Пројекат изградње водопада и реконструкције стаза на црквеном брду

Општинска стамбена агенција израдила је идејно решење и главни пројекат иградње водопада и реконструкције стаза на црквеном брду.

На кп.бр. 1053/1 КО Врњачка Бања се врши реконструкција саржаја партерног уређења : пешачких стаза, хортикултуре и расвете. У делу испод летње позорнице се дограђује садржај водопада – композиције различитих водених садржаја, са припадајућом инфраструктуром и инсталацијама.

Реконструкција пешачих комуникација подразумева денивалецију и формирање платоа у зони улаза у подземни тунел, тако да мањи делови ових садржаја залазе у кп.бр.2128/1 на Трг културе.

Постојеће стазе се реконструишу у смислу смањења нагиба рампи увођењем степеница; обрада газећег слоја у граниту и префабрикованим бетонским елементима са одговарајућим слојевима; потпорни зидови : бетонска конструкција са облогом од камена. Пројектована ограда од челичних профила. Део платоа код летње позорнице, који је у израженом паду према приступној стази – се нивелише у постојећем континуитету платоа. реконструише се степениште код јужног улаза у летњу позорницу тако да се обезбеди континуитет ширине (око 2 м) и обезбеди конфорни приступ свим гранама стазе/степеништа на тој раскрсници. Реконструкција терена/нивелације и формирање платоа за окупљање и видиковца на истакнутој коти (изнад скулптуре) са изградњом степеништа према павиљону и наставак стазе око ограде летње позорнице – поштујући постојеће трасе стаза, стеновитих композиција и дендрофлоре. На овом потесу је предвиђено уклањање два дрвета лошег квалитета. Плато видиковца подразумева делимично нову грађевину у армираном бетону са облогом од камена и оградом. материјализација свих стаза, степеништа и потпорних зидова – као што је горе описано.

Постојећи дрвени павиљон који је у лошем стању се реконструише у истом габариту и на истом месту ; нова архитектура у бетону (Ал, стакло, дрво) са истом функцијом и незнатним проширењем приступног платоа. Све врсте интервенција подразумевају максимално пажљиво уклапање у постојећу структуру овог амбијента и поштовање аутохтоних материјала .

Водени садржаји се састоје од мале акумулације, језера које прикупља воду која цури са стене, која се наставља водотком (брзоток комбинован са малим слаповима) који се српентински, пратећи стрму конфигурацију терена и распоред стена, са продором испод стазе, који се даље улива у велику акумулацију/базен из кога се формира водена композиција великог водопада на коти променаде/ трга културе.

Сами водотокови се граде у армираном бетону, водонепропусни, обложени аутохтоним каменом, а обликовање  водених форми се обезбеђује нарочитим компоновањем резличитих форми камена и стена. Техничко решење напајања водених садржаја из Врњачке реке са допуном из локалног водовода. Захватна грађевина са потребним садржајима и пумпама је у објекту уз обалу реке, са цевоводима до функционалне целине великог водопада, одакле се вода враћа слободним падом назад у реку, а другим делом, се дистрибуира у ток малог водопада/потока. Сви ови подземни објекти по изградњи подразумевају враћање спољне обраде и изгледа у пређашње стање.

Напајање електричном енергијом из оближње ТС 20/0,4 kV “Стара општина” – пумпна постројења, расвета и управљање. Расвета се састоји из : мреже главног светла (канделабри), амбијенталног декоративног  осветљења стаза и објеката и посебног амбијенталног осветљења водених садржаја. Мрежа главног светла је постојећа; реконструкција у смислу управљања, замена стубова и лампи; светло је дифузно, неутрално бело. Амбијентално светло : усмерено, LED RGB, дискретно, уградно.

Please follow and like us: