3 NAMENA-Model

Општинска стамбена агенција Врњачка Бања расписује јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ВРЊАЧКА БАЊА 36210 Врњачка Бања, ул. Војвођанска 3-5 На основу члана 34а Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 81/2005-испр.и 47/2018) и на основу члана 27к Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, Прочитај више

3 NAMENA-Model

Општинска стамбена агенција започела израду Стамбене стратегије општине Врњачка Бања

  На основи потребе за израдом новог стратешког документа у области становања Скупштина Општине Врњачке Бање је, на 17. редовној седници одржаној дана 27.07.2018. године, донела  О Д Л У К У бр. 9-368/18 о приступању изради Стамбене стратегије општине Врњачка Бања за период од 2019-2029. године. Ова одлука ступа на снагу 4.8.2018.године. Израда стратегије Прочитај више

IMG_0204

Јавна набавка радова за одржавање јавне расвете

Општинска стамбена агенција расписала је јавну набавку за набавку радова за одржавање јавне расвете на територији општине Врњачка бања Понуде морају бити достављене и заведене код Наручиоца најкасније до 08.12.2017. године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 08.12.2017. године са почетком у 13.00 часова у просторијама Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. Више детаља о конкурсу Прочитај више

20171123_143131

Завршена изградња моста у Липови

  Општинска стамбена агенција је израдила пројекат за потребе инвестиционог одржавања моста и приступних саобраћајница у Липови. Овим одржавањем била је обухваћена реконструкција приступних саобраћајница, мостовске конструкције и изградња армирано-бетонског зида. Поред реконструкције моста у Липови, урађена је и реконструкција приступних улица Мике Филиповић и Дејана Петковића у дужини од 178м. Канцеларија за јавна улагања је у овај пројекат инвестирала око 7 Прочитај више

3 NAMENA-Model

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊА У ЗАКУП СТАНОВА ПОСТУПКОМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Комисија за спровођење поступка располагања непокретностима у јавној својини општине Врњачка Бања на основу чл. 6, 7, 8. и 9 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупља писмених понуда (Сл.гл.РС бр.24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017), чл.7.-12 Одлуке Скупштине oпштине Врњачка Прочитај више

3 NAMENA-Model

Расписана јавна набавка за изградњу јавне расвете

Општинска стамбена агенција у оквиру својих делатности обавља активности одржавања и изградње јавне расвете, са циљем што веће обухватности територије и становништва у ЈЛС и побољшање квалитета живота успостављањем ефикасног система услуга одржавања постојећег система јавне расвете.  У оквиру својих активности, Општинска стамбена агенција ради на континуираном развоју инфраструктуре јавне расвете као и сталном повећању Прочитај више

staye

Јавна презентација УП уређења стаза на делу Чајкиног брда

Општинска стамбена агенција Општине Врњачка Бања израдила је Урбанистички пројекат уређења стаза на делу Чајкиног брда, са пратећим садржајем и изградњом дечијег игралишта. Урбанистичким пројектом обухваћени су делови катастарских парцела 1049/2, 1053/1, 1051 и 831 све у К.О Врњачка Бања. Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско-правне односе, Општинске УправеОпштине Врњачка Бања огласило је јавну презентацију Урбанистичког пројекта. Сва Прочитај више