3 NAMENA-Model

Расписане јавне набавке

Општинска стамбена агенција расписала је у марту 2019.године следеће јавне набавке: Јавна набавка- капитално – инвестиционо одржавање улица и путева на територији општине Врњачка Бања (отворени поступак) Јавна набавка за израду техничке документације – Идејни пројекат реконструкције површинске раскрснице улица Цара Душана, Пролетерских бригада и Гаврила Принципа у Врњачкој Бањи (поступак јавне набавке мале вредности) Јавна Прочитај више

3 NAMENA-Model

Јавна набавка-текуће поправке путева на територији општине

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку мале вредности за текуће поправке путева на територији општине Врњачка Бања. Понуде се могу доставити на адресу Општинске стамбене агенције, Војвођанска 3-5 Врњачка Бања.Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 13.07.2018.год. до 12,00 часова. Јавно отварање понуда Прочитај више

3 NAMENA-Model

Јавна набавка-вертикална саобраћајна сигнализација

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку мале вредности за набавку вертикалне саобраћајне сигнализације за територију општине Врњачка Бања. Понуде се могу доставити на адресу Општинске стамбене агенције, Војвођанска 3-5 Врњачка Бања.Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 13.07.2018.год. до 12,00 часова. Јавно отварање понуда Прочитај више

Untitled4

Јавна набавка-Набавка радова на одржавању јавне расвете на територији општине Врњачка Бања за 2018.год.

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку мале вредности радова на одржавању јавне расвете на територији општине Врњачка Бања за 2018.год. Понуде се могу доставити на адресу Општинске стамбене агенције, Војвођанска 3-5 Врњачка Бања.Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 09.05.2018.год. до 12,00 часова. Јавно Прочитај више

IMG_1516

Јавна набавка-Инвестиционо одржавање улица на територији општине Врњачка Бања

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку за капитално инвестиционо одржавање улица и путева на територији Општине Врњачка Бања за 2018. годину Понуде се могу доставити на адресу Општинска стамбена агенција, Војвођанска 3-5 Врњачка Бања и подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 30.05.2018.год. до 12,00 часова. Прочитај више

vodopad11

Јавна набавка- додатни радови

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку радова – додатни радови на реализацији пројекта „Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи” . Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у  складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Основ за примену преговарачког поступка без Прочитај више

IMG_0204

Јавна набавка материјала за изградњу јавне расвете

Општинска стамбена агенција расписала је јавну набавку за набавку материјала за изградњу јавне расвете на територији општине Врњачка Бања. Понуде морају бити достављене и заведене код Наручиоца најкасније до 12.03.2018. године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 12.03.2018. године са почетком у 13.30 часова у просторијама Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. Више детаља о конкурсу налази Прочитај више

IMG_0204

Јавна набавка радова за одржавање јавне расвете

Општинска стамбена агенција расписала је јавну набавку за набавку радова за одржавање јавне расвете на територији општине Врњачка бања за 2018. годину Понуде морају бити достављене и заведене код Наручиоца најкасније до 12.03.2018. године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 12.03.2018.године са почетком у 13.00 часова у просторијама Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. Више детаља Прочитај више

IMG_0204

Јавна набавка радова за одржавање јавне расвете

Општинска стамбена агенција расписала је јавну набавку за набавку радова за одржавање јавне расвете на територији општине Врњачка бања Понуде морају бити достављене и заведене код Наручиоца најкасније до 08.12.2017. године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 08.12.2017. године са почетком у 13.00 часова у просторијама Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. Више детаља о конкурсу Прочитај више

IMG_0204

Јавна набавка материјала за изградњу јавне расвете

Општинска стамбена агенција расписала је јавну набавку за набавку материјала за изградњу јавне расвете на територији општине Врњачка Бања. Понуде морају бити достављене и заведене код Наручиоца најкасније до 12.12.2017. године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 12.12.2017. године са почетком у 14.00 часова у просторијама Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. Више детаља о конкурсу налази Прочитај више