Јавна набавка-Набавка радова на одржавању јавне расвете на територији општине Врњачка Бања за 2018.год.

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку мале вредности радова на одржавању јавне расвете на територији општине Врњачка Бања за 2018.год.

Понуде се могу доставити на адресу Општинске стамбене агенције, Војвођанска 3-5 Врњачка Бања.Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 09.05.2018.год. до 12,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, односно дана 09.05.2018.год. у 13,00 часова.

Лица за контакт:

Срећко Гуџић, телефон: 036/612-628

За технички део: Зоран Тошић, Телефон: 036/612-628

Е – mail адреса: direkcijavb@mts.rs

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација  

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *