Јавна набавка- додатни радови

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку радова – додатни радови на реализацији пројекта „Изградња
водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи” .

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у  складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: члан 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС “, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Мишљењем о основаности примене преговарачког поступка без  објављивања позива за подношење понуда, Управе за јавне набваке Републике Србије, бр. 404-02-491/18 од  08.02.2018.године.

Набавка додатних радова на реализацији пројекта „Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи”, обухвата додатне радове у зони овог пројекта како би се предупредила штета од атмосферских
вода и проблема у вези постојеће фекалне канализације. Радови обухватају: земљане радове, бетонске радове, инсталатерски радови и сл.

Понуде се могу доставити на адресу Општинска стамбена агенција, Војвођанска 3-5 Врњачка Бањаса назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – додатни радови на реализацији пројекта „Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи”. ЈН бр 3/2018 НЕ ОТВАРАТИ”.

Крајњи рок за достављање понуда је 19.03.2018. године у 12.00 часова. Јавно отварање понуда обавиће се 19.03.2018. године у 12.30 часова.

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Одлука о додели уговора

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *