Обавештење за јавност

Општинска стамбена агенција Врњачке Бање

Издаје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т

Обавештавају се сви грађани са територије општине Врњачка Бања да је дана 20.фебруара 2019. од 12 часова у Сали Скупштине општине одржана Јавна расправа Нацрта Стамбене стратегије општине Врњачка Бања 2019. -2029  са Акционим планом 2019. – 2029.

На јавној расправи у дискусију су се укључили сви присутни и суштина документа је одлично оцењена. Дате су сугестије да се изврше поједине техничке исправке и измена формулације првог стратешког приоритета. У циљу добијања  мишљења шире јавности установљен је допунски рок за достављање предлога и сугестија. У том циљу потребно је да заинтересоване стране до 28.02.2019. године доставе своје поднеске у писаном облику поштом на адресу Општинска стамбена агенција Врњачка Бања, Војвођанска 3-5 или лично у просторијама Општинске стамбене агенције. Уколико се поднесак доставља путем електронске поште на direkcijavb@mts.rs потребно је да буде скениран и приложен у аttachment-у са јасним потписом грађанина или са потписом законског заступника и печатом правног лица.

Радни тим Општинске стамбене агенције ће у року од 8 дана размотрити предлоге и сугестије које ће у складу са законским могућностима и концепта стратешке политике уврстити у документ. Сви подносиоци примедби и сугестија ће добити писани одговор са образложењем о разлозима прихватања или неприхватања истих.

.

        Директор

Бранислав Бежановић

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *