koncept_2

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА У ЛИПОВИ – СТ3

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Врњачка Бања огласио је: РАНИ ЈАВНИ Прочитај више