Историјат

Општинска стамбена агенција основана је одлуком Скупштине општине Врњачка Бања бр. 9-737/12  од  17.12.2012. године.  Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања ЈП Врњачка Бања основана је одлуком Скупштине општине Врњачка Бања, 023-1/96, од 10.10.1996. године.   С обзиром да су оба друштва основана од стране Скупштине општине Врњачка Бања, као и имајући у виду чињеницу да оба друштва обављају поверене послове из надлежности локалне самоуправе, односно оне групе послова које су уписане у надлежни регистар, извршена је стаутусна промена припајања. Ова статусна промена  је такође заснована и на економској оправданости, рационализацији ресурса и ради једноставнијег усклађивања процедура и условљена променом Закона о буџетском ситему из 2015. године.

Скупштина општине Врњачка Бања донела је Одлуку о оснивању Општинске стамбене агенције-пречишћен текст (у даљем тексту: Одлука), бр. Одлуке: 020-257/16 од 22.12.2016.год. која је објављена у „Службеном листу општине Врњачка Бања“ на основу које је покренут поступак статусне промене припајања Јавног предузећа Дирекције за планирање и изградњу општине Врњачка Бања ЈП (друштво преносилац), Општинској стамбеној агенцији Врњачка Бања (друштво стицалац).

ДЕЛАТНОСТИ АГЕНЦИЈЕ СУ:

– 64.19 – остало монетарно посредовање;

– 68.10 – куповина и продаја властитих некретнина;

– 68.20 – изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

– 68.32 – управљање некретнинама за накнаду

– 71.11 – архитектонска делатност

– 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање

– 73.11 – делатност рекламних агенција

– 73.20 – истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

– 81.21- услуге редовног чишћења зграда и

– 81.22 -услуге осталог чишћења зграда и опреме.

-41.10 – разрада грађевинских пројеката

-42.11 – изградња путева и аутопутева

-43.11 – рушење објеката

-43.12 – припрема градилишта

-43. 21 – постављање електричних инсталација

-71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање и

-70.22 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем.

ВД директор Општинске стамбене агенције је Бранислав Бежановић. Седиште Агенције налази се у Врњачкој Бањи, на адреси Војвођанска бр. 3-5.

ПИБ: 107947891

МАТИЧНИ БРОЈ: 17831127

жиро рачун: 840-718743-15