Мисија, визија и циљеви

МИСИЈА  АГЕНЦИЈE

 Мисија агенције као носиоца развоја Општине Врњачка Бања, туристичке дестинације I категорије, је планирање и изградња кроз израду планских докумената вишег и нижег реда, изградња и одржавање путне инфраструктуре, изградња и одржавање јавне расвете.

             Активности усмерене ка обезбеђивању новчаних средстава за социјалну градњу. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања ће даље управљати изградњом станова намењених за социјално становање на територији  Врњачке Бање.

ВИЗИЈА АГЕНЦИЈE

Израда планских документа омогућава развој општине у стретешким правцима. Постојање квалитетних и имплементираних планских докумената, вишег и нижег реда, основ су за развој модерних и комерцијалних туристичких садржаја, развој здравственог туризма, спортског туризма, угоститељства и спорта, као и развој пољопривреде и сточарства. Привлачење и долазак страних и домаћих инвестиција у области производње, али пре свега туризма, последица је правих урбанистичких решења садржаних у планским документима, која израђује Општинска стамбена агенција, прати њихово спровођење, и правовремено реагује потребним изменама. Стратешки развој Општине Врњачка Бања, могућ само уз постојање адекватне планске документације, њеном перманентном праћењу у примени, основна је визија Општинске стамбене агенције.

            Крајње одредиште визије путне  инфраструктуре Општине Врњачка Бања је модерна и уређена путна инфраструктура по савременим стандардима и моделима. Ова визија је садржана кроз два основна елемента: изградњу и реконструкцију нове, и одржавању постојеће путне инфраструктуре. Визија нове путне инфраструктуре је добро разграната путна мрежа на територији Општине Врњачка Бања, која задовољава све стратешке правце развоја Општине. Визија одржавања постојеће путне инфраструктуре је благовремено и квалитетно отклањање свих недостатака путне мреже на целокупној територији Општине Врњачка Бања.

            Визија инфраструктуре  јавне расвете је  целокупна покривеност општине јавном расветом, економична и енергетски ефикасна мрежа. Реализација ове визије је  изградња  савремене јавне расвете нових технологија (лед расвета), и одржавање постојеће са уградњом рационалних извора светлости (без живиних светиљки).

Визија Агенције је квалитетно спровођење политике социјалног становања. Агенција се бави припремом посебних програма социјалног становања. Посебним програмима одеређује се обим потребних средстава као што се уређују сва остала питања која су од значаја за спровођење пројекта изградње станова којима ће се решити стамбено питање одређене популације.      По усвајању сваког појединачног програма социјалног становања од стране Скупштине Општине Врњачка Бања, Агенција преузима улогу основног актера у спровођењу одобреног програма: управљање финансијским средствима опредељеним у сврху реализације усвојеног програма, обављање  послова управљања изградњом станова на територији Општине Врњачка Бања.

ЦИЉЕВИ АГЕНЦИЈE

             Квалитетна и по стандардима уређена путна инфраструктура, огледана у изградњи нове путне инфраструктуре, и пре свега одржавању постојеће путне инфраструктуре. Циљ постизања бољег стандарда грађана Општине Врњачка Бања кроз покривеност целе територије општине путном мрежом, као и њена имплентација  у државну мрежу путева. Реализација овог циља осим савремене комуникације, одражава се и на побољшавање безбедности учесника у саобраћају. Остваривање овог циља подразумева планско и наменско улагање средстава на годишњем нивоу, са планирањем на средњорочном, да би се у перспективи могло одговорити на све захтеве модерног друштва и изазове које оно носи.

            Квалитетна и по стандардима изграђена инфраструктура јавне расвете. Добра покривеност општине јавном расветом што прати значај и ред путног правца који осветљава квалитетан и енергетски ефикасан извор светлости.

            Лед расвета на свим битним путним правцима , на осталим натријумов извор светлости. Повећање броја светиљки, трајност у раду светиљки и квалитет осветљења. Увођењем нових извора светлости на даљинско управљање је крајњи циљ који обезбеђује квалитетан живот грађана. Уштеда електричне енергије са лед расветом и натријумовим извором светлости јесте простор који даје могућност да се тај план и оствари.

            Крајњи резултат пословања Агенције је стварање и одржавање система социјалног становања који ће омогућити изградњу одговарајућег броја станова који ће остати у власништву општине и престављати трајни фонд станова у јавној својини којим ће се перманентно у одговарајућем обиму задовољити стамбене потребе становништва које те потребе из друштвено оправданих разлога не може самостално да задовољи на тржишту некретнина.

            Агенција планира да из сопствених прихода прибављених из средстава прикупљених од закупнина,  након  устројавања евиденције општинских станова и осталих извора, формира посебан фонд који ће се користити за потребе социјалног становања, у складу са Законом.

            Поред основног циља рада Агенције – активне улоге у креирању и спровођењу сваког конкретног програма социјалног становања, Агенција учествује  у раду свих друштвених институција које се активно баве анализом постојећег стања у стамбеној области и изналажењем мера и трајних решења за превазилажење проблема решавања стамбених потреба најугроженијег дела нашег  становништва. У том смислу, у оквиру својих овлашћења Агенција предлаже надлежним органима одговарајуће акте као правно полазиште конкретних мера и активности које треба спровести.