ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Стручни сарадник за грађевинске радове

На основу члана 34а Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 81/2005-испр. и 47/2018), члана 27к Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 – др. закон и 92/2023), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-10112/2023 од 30.10.2023.год. и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Општинске стамбене агенције Врњачка Бања бр. 02-2057/22 од 09.12.2022. године, Општинска стамбена агенција Врњачка Бања оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Стручни сарадник за грађевинске радове

Текст огласа можете преузети ОВДЕ.

Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Општинска стамбена агенција Врњачка Бања, ул. Војвођанска 3-5, 36210 Врњачка Бања, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време: стручни сарадник за грађевинске радове “.

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, о месту, датуму и времену спровођења изборног поступка биће благовремено обавештени на контакте које наведу у својим пријавама.

Лице које даје обавештења о јавном конкурсу: Сва обавештења о овом јавном конкурсу даје Срећко Гуџић, телефон 036/612-628.

Please follow and like us: