ЦЕНОВНИК 2019

Ур. Прој. Парц. или препарц. до 10 ари 20.944
Ур. Прој. Парц, препарц. 10-20 ари 41.887
На наредних 10 ари цена се повећава 20%
Ур. Прој. ради нове градње до 5 ари 55.850
Ур. Прој. ради нове градње 5-15 ари 83.775
Ур. Прој. ради нове градње 15-30 ари 111.700
На наредних 10 ари цена се повећава 20%
План детаљне регулације до 1 ха 558.500
План детаљне регулације 1,1-3 ха 698.126
План детаљне регулације 3,1-5 ха 837.750
Преко 5,1 ха цена се увећава 10%
Преко 10 ха цена се срачунава (н ха* 690Е/ха) 96.488
План генералне регулације до 1 ха 418.875
План генералне регулације 1,1-3 ха 558.500
План генералне регулације 3,1-5 ха 698.126
Преко 5,1 ха цена се увећава 10%
Преко 10 ха цена се срачунава (н ха* 430Е/ха) 60.164
План општег уређења до 1 ха 209.437
План општег уређења 1,1-3 ха 279.250
План општег уређења 3,1-5 ха 349.063
Преко 5,1 ха цена се увећава 10%
Писмене потврде и уверења текстуални део* 1.284
Писмене потврде – садрже и графички део* 2.568
Обр. накнаде гр. зем. до 100 м² индивидуални* 2.140
Обр. накнаде гр. зем. 101-250 м² индивидуални* 3.210
Обр. накнаде гр. зем. 251-500 м² индивидуални* 5.350
Обр. накнаде гр. зем. преко 501 м² индивидуални* 7.490
Обр. накнаде гр. зем. До 50 м² (колективни, пословни)* 3.210
Обр. накнаде гр. зем. 51-100 м² (колективни, пословни)* 4.280
Обр. накнаде гр. зем. 101-250 м² (колективни, пословни)* 6.420
Обр. накнаде гр. зем. 251-500 м² (колективни, пословни)* 10.700
Обр. накнаде гр. зем. преко 500 м² (колективни, пословни)* 16.050
Израда идејног решења IDR по м2 нето грађ.површине (м2) 285
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање, текуће одржавање, објеката по м2 нето грађ. површине (м2) 211
Израда идејног пројекта IDP по м2 нето грађ.површине (м2) 419
Израда главног пројекта PGD без пројекта за извођење PZI, по м2 нето грађ.површине (м2) 1022
Израда главног пројекта PGD са пројектом за извођење PZI, по м2 нето грађ.површине (м2) 1419
Израда пројеката изведеног стања по м2 нето грађ.површине до (м2) 419
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за некатегорисане путеве до 100 м 20.972
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 195 дин/м
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за некатегорисане путеве до 100 м 26.750
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 250 дин/м 26.750
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м 38.520
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 360 дин/м 38.520
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м 51.360
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 480 дин/м 51.360
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за градске улице до 100 м 41.944
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 390 дин/м 41.944
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за градске улице до 100 м 48.150
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 450 дин/м 48.150
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м 51.360
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 480 дин/м 51.360
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м 60.000
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 600 дин/м 64.200
Техничка контрола главног пројекта (АГ,ВИК,ЕЛЕК) до 100 м2 (цена по м2) 408
Техничка контрола главног пројекта (АГ,ВИК,ЕЛЕК) преко 100 м2, 12.500+сваки квадратни метар (цена по м2) 141
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности до 200.000 6%
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности од 200.000 до 500.000 5%
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности одо 500.000 до 3.000.000 4%
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности преко  3.000.000  

3%

Технички преглед по члану комисије до 100 м² , грађевински.део 13.622
Технички преглед по члану комисије до 100 м² , електро део 6.811
Технички преглед по члану комисије 101-250 м², грађевински.део 27.243
Технички преглед по члану комисије 101-250 м² , електро део 13.622
Технички преглед по члану комисије 251-500 м², грађевински.део 54.488
Технички преглед по члану комисије 251-500 м² , електро део 27.243
Технички преглед по члану комисије преко 501 м², грађевински.део 68.110
Технички преглед по члану комисије преко 501 м² , електро део 34.055
Израда скице за потребе етажирања стамб. и послов.објеката 4.541
Извештај о затеченом стању објекта по м2 нето грађ.површине (1.2Е/м2) 171
Сагласност за прокоп. јавне површине 16.206
Сагласност за изградњу реконструкцију прикључка на пут 16.206
Сагласност за постављање водовода на општински пут 16.206
Сагласност за постављање канализације на општински пут 16.206
Сагласност за постављање топловода на општински пут 16.206
Сагласност за постављање железничке пруге на општи. Пут 16.206
Саг. за постав. телекомуникационих водова на општи. пут 16.206
Саг. за постављање електро водова на општински пут 16.206
Саг. за постављање водовода у заштитном пој. Општ. пута 16.206
Саг. за постављање канализа у заштитном пој. Општ. пута 16.206
Саг. за постављање топловода у заштитн. пој. Општ. Пута 16.206
Саг. за постављање желез. пруге у заштитн. пој. Општ. пута 16.206
Сагласност за измену саобраћајних површина 16.206
Сагласност за одржавање спорске или друге манифестације 16.206
Одобрења за постављање рекламних табли и паноа 16.206
Издав. техни. услова по Одлуци одобреној од стране Оснивача по Одлуци 6.000