Решење о именовању директора Општинске стамбене агенције Врњачка Бања

На 15. седници Скупштине општине Врњачка Бања, на 15. седници одржаној дана 13.9.2022. године, на основу чл. 32. тачк а9 Закона о локалној самоуправи (” Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/2014-др. Закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. Закон), чл. 24. Закона о јавни агенцијама (“Сл. гласник општине Врњачка Бања”, бр.18/05, 81/05-исправка), чл. 19 Одлуке о оснивању Општинске стамбене агенције (“Сл. лист општине Врњачка Бања”, бр.22/12 и 27/16) и чл.40. Статута општине Врњачка Бања (“Сл. лист општине Врњачка Бања” бр. 22/12 и 27/16) донела је Решење о именовању директора Општинске стамбене агенције. Решење о именовању објављено је у Службеном листу општине Врњачка Бања број 29/22 од 14.9.2022.

Please follow and like us: