3 NAMENA-Model

Општинска стамбена агенција започела израду Стамбене стратегије општине Врњачка Бања

  На основи потребе за израдом новог стратешког документа у области становања Скупштина Општине Врњачке Бање је, на 17. редовној седници одржаној дана 27.07.2018. године, донела  О Д Л У К У бр. 9-368/18 о приступању изради Стамбене стратегије општине Врњачка Бања за период од 2019-2029. године. Ова одлука ступа на снагу 4.8.2018.године. Израда стратегије Прочитај више

3 NAMENA-Model

Јавна набавка-текуће поправке путева на територији општине

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку мале вредности за текуће поправке путева на територији општине Врњачка Бања. Понуде се могу доставити на адресу Општинске стамбене агенције, Војвођанска 3-5 Врњачка Бања.Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 13.07.2018.год. до 12,00 часова. Јавно отварање понуда Прочитај више

3 NAMENA-Model

Јавна набавка-вертикална саобраћајна сигнализација

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку мале вредности за набавку вертикалне саобраћајне сигнализације за територију општине Врњачка Бања. Понуде се могу доставити на адресу Општинске стамбене агенције, Војвођанска 3-5 Врњачка Бања.Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 13.07.2018.год. до 12,00 часова. Јавно отварање понуда Прочитај више

Untitled4

Јавна набавка-Набавка радова на одржавању јавне расвете на територији општине Врњачка Бања за 2018.год.

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку мале вредности радова на одржавању јавне расвете на територији општине Врњачка Бања за 2018.год. Понуде се могу доставити на адресу Општинске стамбене агенције, Војвођанска 3-5 Врњачка Бања.Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 09.05.2018.год. до 12,00 часова. Јавно Прочитај више

IMG_1516

Јавна набавка-Инвестиционо одржавање улица на територији општине Врњачка Бања

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку за капитално инвестиционо одржавање улица и путева на територији Општине Врњачка Бања за 2018. годину Понуде се могу доставити на адресу Општинска стамбена агенција, Војвођанска 3-5 Врњачка Бања и подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 30.05.2018.год. до 12,00 часова. Прочитај више

vodopad11

Јавна набавка- додатни радови

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку радова – додатни радови на реализацији пројекта „Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи” . Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у  складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Основ за примену преговарачког поступка без Прочитај више

IMG_0204

Јавна набавка материјала за изградњу јавне расвете

Општинска стамбена агенција расписала је јавну набавку за набавку материјала за изградњу јавне расвете на територији општине Врњачка Бања. Понуде морају бити достављене и заведене код Наручиоца најкасније до 12.03.2018. године до 12.00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 12.03.2018. године са почетком у 13.30 часова у просторијама Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. Више детаља о конкурсу налази Прочитај више