Јавни конкурс за попњавање извршилачког радног места

             ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ВРЊАЧКА БАЊА 36210 Врњачка Бања, ул. Војвођанска 3-5, на основу члана 34а Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 81/2005-испр. и 47/2018), члана 27к Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-6054/2022 од 5.8.2022.год. и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Општинске стамбене агенције бр. 02-489/21 од 6.4.2021. године, расписује  Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места ВИШИ САРАДНИК ЗА ЕЛЕКТРО РАДОВЕ.

Оглас конкурса можете преузети ОВДЕ.

Please follow and like us: