ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Сарадник за финансијско – рачуноводствене послове

На основу члана 34а Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 81/2005-испр. и 47/2018), члана 27к Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 – др. закон и 92/2023), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-10112/2023 од 30.10.2023.год. и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Општинске стамбене агенције Врњачка Бања бр. 02-2057/22 од 09.12.2022. године, Општинска стамбена агенција Врњачка Бања оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Сарадник за финансијско – рачуноводствене послове

Текст огласа можете преузети ОВДЕ.

Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Општинска стамбена агенција Врњачка Бања, ул. Војвођанска 3-5, 36210 Врњачка Бања, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време: послови сарадника на финансијско – рачуноводственим пословима “.

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, о месту, датуму и времену спровођења изборног поступка биће благовремено обавештени на контакте које наведу у својим пријавама.

Лице које даје обавештења о јавном конкурсу: Сва обавештења о овом јавном конкурсу даје Срећко Гуџић, телефон 036/612-628.

Please follow and like us: