Јавна набавка-текуће поправке путева на територији општине

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку мале вредности за текуће поправке путева на територији општине Врњачка Бања.

Понуде се могу доставити на адресу Општинске стамбене агенције, Војвођанска 3-5 Врњачка Бања.Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 13.07.2018.год. до 12,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, односно дана се 13.07.2018.године са почетком у 14:30.

Лица за контакт:

Срећко Гуџић, телефон: 036/612-6128,

за технички део :

Војкан Николић,Телефон: 036/612-628

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *