Јавна набавка-Инвестиционо одржавање улица на територији општине Врњачка Бања

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку за капитално инвестиционо одржавање улица и путева на територији Општине Врњачка Бања за 2018. годину

Понуде се могу доставити на адресу Општинска стамбена агенција, Војвођанска 3-5 Врњачка Бања и подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 30.05.2018.год. до 12,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, односно дана 30.05.2018.год. у 13,00 часова.

Лица за контакт:

Срећко Гуџић, телефон: 036/612-628

За технички део:

Војкан Николић, Телефон: 036/612-628

Е – mail адреса: direkcijavb@mts.rs

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *