Јавна набавка-вертикална саобраћајна сигнализација

Општинска стамбена агенција расписала је Јавну набавку мале вредности за набавку вертикалне саобраћајне сигнализације за територију општине Врњачка Бања.

Понуде се могу доставити на адресу Општинске стамбене агенције, Војвођанска 3-5 Врњачка Бања.Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 13.07.2018.год. до 12,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, односно дана 13.07.2018.год. у 13,45 часа.

Лице за контакт:

Срећко Гуџић, телефон: 036/612-6128,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *