ЦЕНОВНИК

 Јануар 2024
Ур. Прој. Парц. или препарц. до 10 ари26.000
Ур. Прој. Парц, препарц. 10-20 ари52.100
На наредних 10 ари цена се повећава20%
Ур. Прој. ради нове градње до 5 ари69.500
Ур. Прој. ради нове градње 5-15 ари104.000
Ур. Прој. ради нове градње 15-30 ари139.000
На наредних 10 ари цена се повећава20%
План детаљне регулације до 1 ха695.000
План детаљне регулације 1,1-3 ха868.700
План детаљне регулације 3,1-5 ха         1.050.000
Преко 5,1 ха цена се увећава10%
Преко 10 ха цена се срачунава (н ха* 690Е/ха)120.000
План генералне регулације до 1 ха         520.800
План генералне регулације 1,1-3 ха         700.000
План генералне регулације 3,1-5 ха870.000
Преко 5,1 ха цена се увећава10%
Преко 10 ха цена се срачунава (н ха* 430Е/ха)75.000
План општег уређења до 1 ха260.500
План општег уређења 1,1-3 ха348.000
План општег уређења 3,1-5 ха435.000
Преко 5,1 ха цена се увећава10%
Писмене потврде и уверења текстуални део*1.570
Писмене потврде – садрже и графички део*3.200
Обр. накнаде гр. зем. до 100 м² индивидуални*2.650
Обр. накнаде гр. зем. 101-250 м² индивидуални*3.990
Обр. накнаде гр. зем. 251-500 м² индивидуални*6.650
Обр. накнаде гр. зем. преко 501 м² индивидуални*9.300
Обр. накнаде гр. зем. До 50 м² (колективни, пословни)*4.000
Обр. накнаде гр. зем. 51-100 м² (колективни, пословни)*5.320
Обр. накнаде гр. зем. 101-250 м² (колективни, пословни)*7.990
Обр. накнаде гр. зем. 251-500 м² (колективни, пословни)*13.200
Обр. накнаде гр. зем. преко 500 м² (колективни, пословни)*20.000
Израда идејног решења IDR по м2 нето грађ.површине (м2)350
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање, текуће одржавање, објеката по м2 нето грађевинске површине (м2)250
Израда идејног пројекта IDP по м2 нето грађевинске површине (м2)510
Израда идејног пројекта IDP са пројектом за извођење по м2 нето грађевинске површине (м2)1.770
Израда главног пројекта PGD без пројекта за извођење PZI, по м2 нето грађевинске површине (м2)1.270
Израда главног пројекта PGD са пројектом за извођење PZI, по м2 нето грађ.површине (м2)1.760
Израда пројеката изведеног стања по м2 нето грађ.површине до (м2)  510
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за некатегорисане путеве до 100 м26.100
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 195 дин/м 
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за некатегорисане путеве до 100 м33.300
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 250 дин/м33.300
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м48.000
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 360 дин/м48.000
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м64.000
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 480 дин/м64.000
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за градске улице до 100 м52.200
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 390 дин/м52.200
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за градске улице до 100 м59.800
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 450 дин/м59.800
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м64.000
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 480 дин/м64.000
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м80.000
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 600 дин/м80.000
Техничка контрола главног пројекта (АГ,ВИК,ЕЛЕК) до 100 м2 (цена по м2)500
Техничка контрола главног пројекта (АГ,ВИК,ЕЛЕК) преко 100 м2, 12.500+сваки квадратни метар (цена по м2)170
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности до 200.0006%
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности од 200.000 до 500.0005%
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности одо 500.000 до 3.000.0004%
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности преко  3.000.0003%
Технички преглед по члану комисије до 100 м² , грађевински.део17.000
Технички преглед по члану комисије до 100 м² , електро део8.400
Технички преглед по члану комисије 101-250 м², грађевински.део33.800
Технички преглед по члану комисије 101-250 м² , електро део17.000
Технички преглед по члану комисије 251-500 м², грађевински.део68.000
Технички преглед по члану комисије 251-500 м² , електро део33.800
Технички преглед по члану комисије преко 501 м², грађевински.део84.600
Технички преглед по члану комисије преко 501 м² , електро део42.400
Израда скице за потребе етажирања стамб. и послов.објеката5.600
Извештај о затеченом стању објекта по м2 нето грађ.површине (1.2Е/м2)220
Сагласност за прокоп. јавне површине20.200
Сагласност за изградњу реконструкцију прикључка на пут20.200
Сагласност за постављање водовода на општински пут20.200
Сагласност за постављање канализације на општински пут20.200
Сагласност за постављање топловода на општински пут20.200
Сагласност за постављање железничке пруге на општи. Пут20.200
Сагласност за постав. телекомуникационих водова на општи. пут20.000
Сагласност за постављање електро водова на општински пут20.200
Сагласност за постављање водовода у заштитном пој. Општ. пута20.200
Сагласност за постављање канализа у заштитном пој. Општ. пута20.200
Сагласност за постављање топловода у заштитн. пој. Општ. Пута20.200
Сагласност за постављање желез. пруге у заштитн. пој. Општ. пута20.200
Сагласност за измену саобраћајних површина20.200
Сагласност за одржавање спорске или друге манифестације20.200
Одобрења за постављање рекламних табли и паноа20.200
Накнада за вршење надзора на раскопавању јавних саобраћајница 3% од износа депозита а минимум 5.0005.000
Ванредни превоз95.000
Издав. техни. услова7.400