ЦЕНОВНИК 2023

Јануар 2023.
Ур. Прој. Парц. или препарц. до 10 ари 23.200
Ур. Прој. Парц, препарц. 10-20 ари 46.500
На наредних 10 ари цена се повећава 20%
Ур. Прој. ради нове градње до 5 ари 62.000
Ур. Прој. ради нове градње 5-15 ари 93.000
Ур. Прој. ради нове градње 15-30 ари 124.000
На наредних 10 ари цена се повећава 20%
План детаљне регулације до 1 ха 620.400
План детаљне регулације 1,1-3 ха 775.600
План детаљне регулације 3,1-5 ха 930.700
Преко 5,1 ха цена се увећава 10%
Преко 10 ха цена се срачунава (н ха* 690Е/ха) 107.100
План генералне регулације до 1 ха 465.000
План генералне регулације 1,1-3 ха 620.400
План генералне регулације 3,1-5 ха 775.600
Преко 5,1 ха цена се увећава 10%
Преко 10 ха цена се срачунава (н ха* 430Е/ха) 66.800
План општег уређења до 1 ха 232.600
План општег уређења 1,1-3 ха 310.200
План општег уређења 3,1-5 ха 387.800
Преко 5,1 ха цена се увећава 10%
Писмене потврде и уверења текстуални део* 1.400
Писмене потврде – садрже и графички део* 2.850
Обр. накнаде гр. зем. до 100 м² индивидуални* 2.370
Обр. накнаде гр. зем. 101-250 м² индивидуални* 3.560
Обр. накнаде гр. зем. 251-500 м² индивидуални* 5.940
Обр. накнаде гр. зем. преко 501 м² индивидуални* 8.300
Обр. накнаде гр. зем. До 50 м² (колективни, пословни)* 3.560
Обр. накнаде гр. зем. 51-100 м² (колективни, пословни)* 4.750
Обр. накнаде гр. зем. 101-250 м² (колективни, пословни)* 7.130
Обр. накнаде гр. зем. 251-500 м² (колективни, пословни)* 11.800
Обр. накнаде гр. зем. преко 500 м² (колективни, пословни)* 17.800
Израда идејног решења IDR по м2 нето грађ.површине (м2) 315
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање, текуће одржавање, објеката по м2 нето грађевинске површине (м2) 230
Израда идејног пројекта IDP по м2 нето грађевинске површине (м2) 460
Израда главног пројекта PGD без пројекта за извођење PZI, по м2 нето грађевинске површине (м2) 1.135
Израда главног пројекта PGD са пројектом за извођење PZI, по м2 нето грађ.површине (м2) 1.570
Израда пројеката изведеног стања по м2 нето грађ.површине до (м2) 460
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за некатегорисане путеве до 100 м 23.300
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 195 дин/м
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за некатегорисане путеве до 100 м 29.700
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 250 дин/м 29.700
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м 42.700
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 360 дин/м 42.700
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м 57.000
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 480 дин/м 57.000
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за градске улице до 100 м 46.600
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 390 дин/м 46.600
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за градске улице до 100 м 53.400
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 450 дин/м 53.400
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м 57.000
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 480 дин/м 57.000
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м 71.300
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 600 дин/м 71.300
Техничка контрола главног пројекта (АГ,ВИК,ЕЛЕК) до 100 м2 (цена по м2) 450
Техничка контрола главног пројекта (АГ,ВИК,ЕЛЕК) преко 100 м2, 12.500+сваки квадратни метар (цена по м2) 150
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности до 200.000 6%
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности од 200.000 до 500.000 5%
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности одо 500.000 до 3.000.000 4%
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности преко  3.000.000 3%
Технички преглед по члану комисије до 100 м² , грађевински.део 15.100
Технички преглед по члану комисије до 100 м² , електро део 7.500
Технички преглед по члану комисије 101-250 м², грађевински.део 30.200
Технички преглед по члану комисије 101-250 м² , електро део 15.100
Технички преглед по члану комисије 251-500 м², грађевински.део 60.500
Технички преглед по члану комисије 251-500 м² , електро део 30.200
Технички преглед по члану комисије преко 501 м², грађевински.део 75.600
Технички преглед по члану комисије преко 501 м² , електро део 37.800
Израда скице за потребе етажирања стамб. и послов.објеката 5.000
Извештај о затеченом стању објекта по м2 нето грађ.површине (1.2Е/м2) 190
Сагласност за прокоп. јавне површине 18.000
Сагласност за изградњу реконструкцију прикључка на пут 18.000
Сагласност за постављање водовода на општински пут 18.000
Сагласност за постављање канализације на општински пут 18.000
Сагласност за постављање топловода на општински пут 18.000
Сагласност за постављање железничке пруге на општи. Пут 18.000
Сагласност за постав. телекомуникационих водова на општи. пут 18.000
Сагласност за постављање електро водова на општински пут 18.000
Сагласност за постављање водовода у заштитном пој. Општ. пута 18.000
Сагласност за постављање канализа у заштитном пој. Општ. пута 18.000
Сагласност за постављање топловода у заштитн. пој. Општ. Пута 18.000
Сагласност за постављање желез. пруге у заштитн. пој. Општ. пута 18.000
Сагласност за измену саобраћајних површина 18.000
Сагласност за одржавање спорске или друге манифестације 18.000
Одобрења за постављање рекламних табли и паноа 18.000
Издав. техни. услова 6.600