ЦЕНОВНИК 2019

Ур. Прој. Парц. или препарц. до 10 ари 19.574
Ур. Прој. Парц, препарц. 10-20 ари 39.147
На наредних 10 ари цена се повећава 20%
Ур. Прој. ради нове градње до 5 ари 52.196
Ур. Прој. ради нове градње 5-15 ари 78.294
Ур. Прој. ради нове градње 15-30 ари 104.393
На наредних 10 ари цена се повећава 20%
План детаљне регулације до 1 ха 521,963
План детаљне регулације 1,1-3 ха 652.454
План детаљне регулације 3,1-5 ха 782.944
Преко 5,1 ха цена се увећава 10%
Преко 10 ха цена се срачунава (н ха* 690Е/ха) 90.176
План генералне регулације до 1 ха 391,472
План генералне регулације 1,1-3 ха 521,963
План генералне регулације 3,1-5 ха 652,454
Преко 5,1 ха цена се увећава 10%
Преко 10 ха цена се срачунава (н ха* 430Е/ха) 56,228
План општег уређења до 1 ха 195,736
План општег уређења 1,1-3 ха 260,981
План општег уређења 3,1-5 ха 326,227
Преко 5,1 ха цена се увећава 10%
Писмене потврде и уверења текстуални део* 1.200
Писмене потврде – садрже и графички део* 2.400
Обр. накнаде гр. зем. до 100 м² индивидуални* 2.000
Обр. накнаде гр. зем. 101-250 м² индивидуални* 3.000
Обр. накнаде гр. зем. 251-500 м² индивидуални* 5.000
Обр. накнаде гр. зем. преко 501 м² индивидуални* 7.000
Обр. накнаде гр. зем. До 50 м² (колективни, пословни)* 3.000
Обр. накнаде гр. зем. 51-100 м² (колективни, пословни)* 4.000
Обр. накнаде гр. зем. 101-250 м² (колективни, пословни)* 6.000
Обр. накнаде гр. зем. 251-500 м² (колективни, пословни)* 10.000
Обр. накнаде гр. зем. преко 500 м² (колективни, пословни)* 15.000
Израда идејног решења IDR по м2 нето грађ.површине (м2) 266
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање, текуће одржавање, објеката по м2 нето грађ. површине (м2) 197
Израда идејног пројекта IDP по м2 нето грађ.површине (м2) 392
Израда главног пројекта PGD без пројекта за извођење PZI, по м2 нето грађ.површине (м2) 955
Израда главног пројекта PGD са пројектом за извођење PZI, по м2 нето грађ.површине (м2) 1326
Израда пројеката изведеног стања по м2 нето грађ.површине до (м2) 392
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за некатегорисане путеве до 100 м 19.600
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 195 дин/м  
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за некатегорисане путеве до 100 м 25.000
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 250 дин/м 25.000
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м 36.000
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 360 дин/м 36.000
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м 48.000
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 480 дин/м 48.000
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за градске улице до 100 м 39.200
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 390 дин/м 39.200
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за градске улице до 100 м 45.000
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 450 дин/м 45.000
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м 48.000
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 480 дин/м 48.000
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м 60.000
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 600 дин/м 60.000
Техничка контрола главног пројекта (АГ,ВИК,ЕЛЕК) до 100 м2 (цена по м2) 381,1
Техничка контрола главног пројекта (АГ,ВИК,ЕЛЕК) преко 100 м2, 12.500+сваки квадратни метар (цена по м2) 132
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности до 200.000 6%
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности од 200.000 до 500.000 5%
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности одо 500.000 до 3.000.000 4%
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности преко  3.000.000  

3%

Технички преглед по члану комисије до 100 м² , грађевински.део 12.731
Технички преглед по члану комисије до 100 м² , електро део 6.365
Технички преглед по члану комисије 101-250 м², грађевински.део 25.461
Технички преглед по члану комисије 101-250 м² , електро део 12.731
Технички преглед по члану комисије 251-500 м², грађевински.део 50.923
Технички преглед по члану комисије 251-500 м² , електро део 25.461
Технички преглед по члану комисије преко 501 м², грађевински.део 63.654
Технички преглед по члану комисије преко 501 м² , електро део 31.827
Израда скице за потребе етажирања стамб. и послов.објеката 4.244
Извештај о затеченом стању објекта по м2 нето грађ.површине (1.2Е/м2) 160
Сагласност за прокоп. јавне површине 15.146
Сагласност за изградњу реконструкцију прикључка на пут 15.146
Сагласност за постављање водовода на општински пут 15.146
Сагласност за постављање канализације на општински пут 15.146
Сагласност за постављање топловода на општински пут 15.146
Сагласност за постављање железничке пруге на општи. Пут 15.146
Саг. за постав. телекомуникационих водова на општи. пут 15.146
Саг. за постављање електро водова на општински пут 15.146
Саг. за постављање водовода у заштитном пој. Општ. пута 15.146
Саг. за постављање канализа у заштитном пој. Општ. пута 15.146
Саг. за постављање топловода у заштитн. пој. Општ. Пута 15.146
Саг. за постављање желез. пруге у заштитн. пој. Општ. пута 15.146
Сагласност за измену саобраћајних површина 15.146
Сагласност за одржавање спорске или друге манифестације 15.146
Одобрења за постављање рекламних табли и паноа 15.146
Издав. техни. услова по Одлуци одобреној од стране Оснивача по Одлуци