Расписане јавне набавке

Општинска стамбена агенција расписала је у марту 2019.године следеће јавне набавке:

  • Јавна набавка- капитално – инвестиционо одржавање улица и путева на територији општине Врњачка Бања (отворени поступак)
  • Јавна набавка за израду техничке документације – Идејни пројекат реконструкције површинске раскрснице улица Цара Душана, Пролетерских бригада и Гаврила Принципа у Врњачкој Бањи (поступак јавне набавке мале вредности)
  • Јавна набавка вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације за територију општине Врњачка Бања (поступак јавне набавке мале вредности)
  • Јавна набавка материјала за текуће поправке и одржавање путева (поступак јавне набавке мале вредности)
  • Јавна набавка материјала за oдржавањe уређаја јавне расвете и семафора (поступак јавне набавке мале вредности)

Понуде се могу доставити на адресу Општинске стамбене агенције, Војвођанска 3-5 Врњачка Бања.Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до рока одређеног у кон курсној документацији сваке јавне набавке појединачно.

Више информација о овим јавним набавкама можете добити на порталу јавних набавки или на нашој страници јавне набавке.

Лица за контакт:

Срећко Гуџић, телефон: 036/612-628

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *