Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације ЦЕНТАР 1 – Аутобуска станица

Општинска стамбена агенција је на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Центар 1 – Аутобуска станица, објављеној у „Службеном листу општине Врњачка Бања“, бр. 15/17. израдила План детаљне регулације Центар 1 – Аутобуска станица.

 У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Врњачка Бања огласио је:

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТАР 1 – АУТОБУСКА СТАНИЦА

оглас

текстуални део

графички део

Please follow and like us: