РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА У ЛИПОВИ – СТ3

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Врњачка Бања огласио је:

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА У ЛИПОВИ – СТ3

Одлука о изради Плана детаљне регулације стамбеног насеља у Липови – СТ3, објављена је у „Службеном листу општине Врњачка Бања“, бр. 23/17, а за ове потребе Општинска стамбена агенција израдила је Концепт плана за рани јевни увид.

У циљу упознавања јавности (правних и физичких лица)  рани јавни увид организоваће се у згради Општинске управе Врњачка Бања, Крушевачка бр. 17 (канцеларија 52 на трећем спрату),од 10. до 24. јануара 2018. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.  Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова. У току трајања раног јавног увида, закључно са 24. јануаром 2018. године, правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал, у писаном облику, Одсеку за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17.

Оглас

Концепт за рани јавни увид

Концепт графика

 

Please follow and like us: